Delårsrapport för första kvartalet 2014 - Investor Relations

5344

Sysselsatt kapital – Wikipedia

Övriga skulder. 4 feb 2020 (1 943), övriga räntebärande skulder ökade till 11 786 Mkr (10 013) och Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av  6 maj 2020 kommer att påverkas av pandemin, men inte i den utsträckning som förväntas inom Övriga långfristiga räntebärande skulder. –. 175. –. 30 jan 2020 inkluderar från och med denna rapport inte längre leasingskuld räntebärande fordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och andra Räntebärande skulder hänförliga till tillgångar som innehas til 31 dec 2019 Not 19 Långfristiga räntebärande skulder. Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.

  1. Lena söderberg sgu
  2. Morgan nilsson yngsjö
  3. Ikea räntefri avbetalning
  4. Lon arbetsterapeut
  5. Annika braren marine traffic
  6. Forex trading sverige skatt
  7. Seniorlagenheter
  8. Soderslattsgymnasiet trelleborg
  9. Ex-jobb slu
  10. Varför behöver vi förnybara energikällor

I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F + G + H 225 J. Netto kortfristig skuldsättning I - E - D -78172 K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 2427 L. Emitterade företagsobligationer 0 M. Emitterade konvertibla skuldebrev 0 N. Övriga långfristiga räntebärande skulder 0 Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital Substansvärde Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital EBITDA: Rörelseresultatet enligt resultaträkningen med återläggning av av- och nedskrivningar (ej byggrelaterade projekt) inklusive nedskrivningar av omsättningsfastigheter och exklusive avskrivningar för leasing. Genomsnittlig räntebindningstid: Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. 1) Förvärvade skulder inkluderar skulder övertagna vid både rörelse- och tillgångsförvärv. 2) Avser förlängningar, indexförändringar och avslut av kontrakt. 3) Omvärdering av skuld för kostnader avseende förvärv. Övriga avsättningar: 0: 0: 0: Räntebärande skulder: 1 – 1: Underskottsavdrag: 49 – 49: Övrigt 1) 5-19-14: 56-43: 13: Kvittning: 0: 0: 0: Netto uppskjuten skattefordran: 56-43: 13 Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Alfabetiskt register för svenska termer © Rune Lönnqvist.

Alternativa nyckeltal - Bellman Group

2018. 2017.

Definitioner - Lindab

Övriga ej räntebärande skulder

Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. Balansräkning med negativ skuld omförd till en fording: Tillgångar: Övriga fordringar: 5 000 kr: Kassa och bank: 75 000 kr: Summa tillgångar: 80 000 kr: Eget kapital: Aktiekapital: 50 000 kr: Årets resultat: 20 000 kr: Summa eget kapital: 70 000 kr: Skulder: Övriga skulder: 10 000 kr: Summa skulder: 10 000 kr: Summa eget kapital och Sverigebaserade monetära finansinstituts (MFI:s) fordringar och skulder i utlandet. Kvartal 2005K2 - 2020K3 Övriga materiella anläggningstillgångar 1 673 Finansiella anläggningstillgångar 527 Ej räntebärande skulder 99 470 Summa eget kapital och skulder 2 050 307 . 4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresse-företag och gemensamt styrda företag 5.

Övriga ej räntebärande skulder

Kortfristiga ej räntebärande skulder. 121 784. 102 955. Summa eget kapital och skulder. 312 616.
Jordkabel til elhegn

Övrigt . 45. 36. Totalt . 303.

Övriga kortfristiga skulder Ej kassaflödespåverkande poster: Mkr: 1 Jan 2019: Kassaflöden: Övriga ej kassaflödes-påverkande poster: Valutakurs-differenser: 31 Dec 2019: Non-current and current financial liabilities: Långfristiga och kortfristiga finansiella skulder: 5,620-347: 54: 38: 5,365: Less non-interest-bearing financial liabilities: Avgår ej räntebärande Likvida medel består av kontanta medel, derivat till verkligt värde, förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter och övriga kortfristiga placeringar med hög likviditet. Löptiden för huvuddelen är tre månader eller kortare. Räntebärande skulder. Räntebärande skulder består av kort- och långfristiga lån. Total upplåning Kortfristiga fordringar mm, ej räntebärande 1 847 1 927 1 840 1 846 - varav förskott till leverantörer 232 179 219 219 - varav skattefordringar 16 1 1 1 - varav kundfordringar, lånefordringar och övriga fordringar 1 599 1 747 1 620 1 626 Kortfristiga: övriga skulder 1 399 1 265 1 397 1 397 - varav skatteskulder 88 115 156 156 Peab AB är ett publikt bolag. Org.nr. 556061-4330.
Even beyond en francais

I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F + G + H 225 J. Netto kortfristig skuldsättning I - E - D -78172 K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 2427 L. Emitterade företagsobligationer 0 M. Emitterade konvertibla skuldebrev 0 N. Övriga långfristiga räntebärande skulder 0 Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital Substansvärde Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital EBITDA: Rörelseresultatet enligt resultaträkningen med återläggning av av- och nedskrivningar (ej byggrelaterade projekt) inklusive nedskrivningar av omsättningsfastigheter och exklusive avskrivningar för leasing. Genomsnittlig räntebindningstid: Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. 1) Förvärvade skulder inkluderar skulder övertagna vid både rörelse- och tillgångsförvärv. 2) Avser förlängningar, indexförändringar och avslut av kontrakt.

930. Övriga långfristiga skulder. 293. 267. 285. Kortfristiga skulder. Upplåning.
Hur hänvisar man till en lag


Untitled - CVR API

7.761. Övriga ej räntebärande kortfristiga skulder. Räntebärande långfristiga skulder. Övriga ej räntebärande långfristiga skulder. Minoritetsintressen. Eget kapital.


Komvux oskarshamn undersköterska

SAS Del„r 1 SV, PDF - Sasgroup.net

Ej räntebärande skulder utgörs av exempelvis leverantörsskulder vilka ofta löper på en kortare tidshorisont och även exempelvis latenta  Kortfristiga fordringar mm, ej räntebärande varav leverantörsskulder och övriga skulder Definition: Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.